ทีมโรงงานอบรม Visual Communication & Six Sigma การสื่อสารอย่างเข้าใจด้วยหลักขแง Visual และการบริหารข้อมูลการผลิตด้วยหลักของ Six Sigma

.

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 — ฝ่ายผลิต THAI-A มุ่นเน้น Visual Communication & Sixma เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและ ติดตามผล รวมถึงการบริหารผลผลิตให้มีประสิทธิผลด้วยข้อมูลทางสถิติ รูปแบบการสื่อสารระหว่างพนักงานเเละ ปรับปรุงการผลิตให้พัฒนามากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เดชะ มั่นคงติพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Siam HR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี