THAI-A ทำเวิร์คช็อปเกี่ยวกับ (QWP: Quality Work Process) ขั้นตอนการทำงาน

.

เมื่อพุธวันที่ 31 พ.ค. 2566 – CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน และทีมหัวหน้าฝ่ายผลิตเข้าอบรม TQM ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการหารือหัวข้อสำคัญเรื่อง หลักการคิด, วิเคราะห์ก่อนจะการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องเก็บข้อมูล Pain Point จากกลุ่มตลาดลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ โดยต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน, เปรียบเทียบคู่แข่ง, จุดขายของสินค้า, ราคาและต้นทุนเป้าหมาย, ขนาดตลาดและประมาณการยอดขาย, Timelineในการออกแบบ-เขียนแบบ-ต้นแบบทดสอบ เพื่อนำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี