ขอแสดงความยินดีต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ของบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ทั้ง 9 ท่าน ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก ณ ฝ่ายอุตสาหการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ