THAI-A จัดอบรมสัมมนา Thai-A Standard Program รุ่นที่ 2

.

ผ่านพ้นไปแล้วกับการอบรม Thai-A Standard Program รุ่นที่ 2 จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 24 พ.ย. 2566 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายใน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ มาถ่ายทอดความรู้ 9 หัวข้อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักและประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ ดังนี้

.

1. เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thai-A มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานตามแบบอย่างที่ดี

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติความเป็นมาขององค์กร ความเติบโตของธุรกิจ รวมถึงความชัดเจนทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ  ณ ห้องประชุมชั้น M สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดีรังสิต