เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 — Thai-A มุ่งเน้นความสำคัญในการให้ความรู้บุคลากร จัดทำเวิร์คช็อปอย่างต่อเนื่องให้พนักงานและหัวหน้างานฝ่ายผลิต 4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของ PDCA

P – Plan การวางแผน

D – DO  การปฏิบัติตามแผน

C – Check  การตรวจสอบ

A – Act  การปรับปรุงการดำเนินการ

สำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ลดความสูญเปล่าและเพิ่ม productivity ในทุกสายการผลิต ลดคอขวดในสถานีงานที่เป็นปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี