THAI-A  ทำเวิร์คช็อป TQM เน้นความเชื่อมโยงฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ลูกค้า

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 — CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน จัดอบรมทำเวิร์คช็อปพนักงานและหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มทักษะ TQM การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ไม่ได้หวังผลให้เกิดในพรุ่งนี้ แต่เป็นปลูกการฝังจิตสำนึก หน้าที่ความรับผิดชอบ การรับฟังให้เข้าใจ เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการ เน้นความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายผลิต และฝ่ายขายให้สื่อสารอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี