ทีมงานโรงงานเข้ารับการอบรมเรื่อง การกำหนด KPI ในการวางเป้าหมายในปี 2566

.

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 – ฝ่ายผลิต THAI-A เข้ารับการอบรมการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และติดตามผลงาน โดยใช้หลัก PDCA และนำมาจัดทำ Work Procedure โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายผลิตมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสามารถติดตามผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เดชะ มั่นคงติพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Siam HR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี