ผู้บริหาร THAI-A เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.

เมื่อวันที่  14 มิ.ย. 2566 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และบุตรชาย ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย น.ส. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและโรงครัว โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ