บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน เทคนิค ของระบบไฮโดรลิก และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมที่วิศวกรคนไทยทำได้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้หลักวิศวกรรมพัฒนานวัตกรรมแก่นักศึกษา