Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์) 

Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์) เป็นถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งตัวของระบบไฮดรอลิคที่ออกแบบเพื่อสะสมน้ำภายใต้ความดันของระบบไฮดรอลิค

Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์)

Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์)

Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์)

Accumulator (แอดคิวมูเลเตอร์)