พลังงานชีวมวลคืออะไร

พลังงานชีวมวลคืออะไร ในปัจจุบันคุณผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า คนยุคใหม่ได้หันมาสนใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ลดการการใช้พลังงานจาก fossil ชึ่งเป็นพลังงานที่ไม่หมุนเวียน และ การหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นทุกวัน โดยมีเป้าหมายในการลดมลพิษ และ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นภาระสู่คนรุ่นต่อไป  ทำให้เรามักจะได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ นั่นคือ พลังงานชีวมวล (Biomass) พลังงานทางเลือก ที่อยู่ในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากชีวมวล ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร (agricultural crops) ต่าง ๆ เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไม้และเศษไม้ (wood and wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน เช่น แกลบ, ชานอ้อย, เศษไม้ ที่ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนได้จากสวนป่า เช่น กากปาล์ม ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด , กากมันสำปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง , ซังข้าวโพด , กาบและกะลามะพร้าว และในช่วงนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีสนใจเศษใบอ้อย ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นต้น

พลังงานชีวมวล  (Biomass-energy)

หมายถึง พลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่าง ๆ โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยของเราก็นับว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค และผลที่ตามมาคือเราจะมีเศษจากการเก็บเกี่ยว (Biomass) ปริมาณมากเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยปกติเกษตรกรมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภาระเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งไปทำลาย “แต่ในปัจจุบันเราสามารถสร้างขยะชีวมวลเหล่านี้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ได้อีกทาง”เมื่อผู้อ่านทราบดังนี้แล้ว คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานชีวมวลคืออะไร และเราจะสามารถผลิตพลังงานชีวมวลได้อย่างไร ในบทความนี้แอดมินมีคำตอบมาให้ค่ะ

พลังงานชีวมวล หรือ Biomass energy คือ พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ผลิตขึ้นโดยอาศัยกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางชีวภาพ

พลังงานชีวมวล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 แนวทางหลัก ๆ ได้แก่

• เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า

• เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์

พลังงานชีวมวลคืออะไร


วิธีการผลิตพลังงานชีวมวลมีด้วยกัน 4 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ

  1. การเผาไหม้โดยตรง เป็นการทำปฏิกิริยาการรวมตัวของวัตถุดิบที่ลุกไหม้กับออกซิเจน แล้วคายความร้อน ซึ่งสามารถนำพลังงานความร้อนนี้ไปผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง โดยอาศัยกังหันไอน้ำเป็นตัวเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าต่อไป
  2. การผลิตก๊าซ เป็นการเปลี่ยนรูปทางเคมีภายในของคาร์บอนในวัตถุชีวมวลหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงนั่นเอง ซึ่งอาศัยความร้อนและตัวกลางในกระบวนการอย่าง ออกซิเจน และไอน้ำในการแปรรูป เราเรียกสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้ว่า แก๊สชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน มักจะนำไปใช้งานกับกังหันแก๊ส
  3. การหมัก เป็นการนำชีวมวลมาหมักด้วยแบคทีเรียในสภาวะที่ไร้อากาศ ชีวมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตัวจนเกิดเป็นแก๊สชีวภาพ ที่มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทนนี้ถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สำหรับผลิตไฟฟ้าได้
  4. การผลิตเชื้อเพลงเหลวจากพืช สามารถผลิตได้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

กระบวนการด้านชีวภาพ

กระบวนการนี้จะทำการย่อยสลายจำพวกแป้ง น้ำตาล รวมถึงเซลลูโลสต่าง ๆ จากพืชทางการเกษตรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อให้กลายเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

กระบวนการด้านฟิสิกส์และเคมี

กระบวนการนี้เป็นการสกัดเอาน้ำมันออกมาจากพืชที่มีน้ำมันในตัว เมื่อได้น้ำมันดิบมาแล้วก็จะนำไปผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า Transesterification เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลต่อไปนั่นเองค่ะ

กระบวนการใช้ความร้อนสูง

กระบวนการการใช้ความร้อนสูงนั้นมีด้วยกันหลายกระบวนการด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการไพโรไลซิส คือเมื่อวัตถุดิบจากงานเกษตรทั้งหลายเหล่านี้โดนความร้อนสูงในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนก็จะสลายตัวไปกลายเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของของเหลวและก๊าซผสมกัน

ประโยชน์ของพลังงานชีวมวล

ประโยชน์ของการใช้พลังงานชีวมวลนั้นสามารถช่วยลดขยะที่จะเกิดจากการเก็บเกี่ยว และ ผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ดีอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยในการลดการเผาสิ่งเหลือใช้(Biomass)เหลานี้ในพื้นที่เก็บเกี่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก นำมาเผาในเตาที่ควบคุมพิเศษซึ่งจะก่อผลเสียกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า และได้ไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากการเพาะปลูกสูงที่สุด และ ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง

และประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของการใช้พลังงานชีวมวลนั่นก็คือ เป็นการสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตที่เหลือใช้ทางการเกษตรและยังถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คุ้มค่าอีกด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานชีวมวลที่แอดมินได้นำมาฝากในวันนี้ แต่คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ต้องมีการใช้พืชผลกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ กว่าจะผลิตพลังงานชีวมวลได้ สำหรับโรงงานต่าง ๆ หรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมสควรจะต้องคำนึงถึงตันทุนค่าแรง เพราะเชื้อเพลิงชีวมวล เหล่านี้ทั้งมีปริมาณมากรวมถึงน้ำหนักมาก การมีเครื่องจักรกลการเกษตรอย่าง รถคีบไว้ จะยิ่งช่วยให้โรงงานของคุณประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายพืชผลผลิตต่างๆและทุ่นแรงงานคนได้ดี เพิ่มผลกำไรจากการประกอบการให้ดียิ่งขึ้น คุ้มทุนเร็วขึ้น

พลังงานชีวมวลคืออะไร


หากโรงงานผลิตไบโอแมสหรือโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลสนใจรถคีบไม้คุณภาพดีเพื่อช่วยให้โรงงานของคุณประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายพืชผลผลิตต่างและทุ่นแรงงานคนได้ดียิ่งขึ้นหละก็สามารถปรึกษากับ Thai-A เราได้นะคะ Thai-A เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับพืช เช่น รถคีบไม้ รถตัดอ้อย รถคีบอ้อยและ”รถคีบก้อนใบอ้อย”ภายใต้ยี่ห้อ แม็กส์ (MAX) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มคุณภาพงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน ให้งานคีบเป็นเรื่องง่าย มั่นใจ! Thai-A เราเป็นศูนย์รวมสินค้าวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เจ้าแรกในไทย มายาวนานกว่า 50 ปี ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ไฮดรอลิก นิวเมติกส์ และ อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854 , 081 721-0680

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency